Rezultati Slovenije

Promet

Cilj je zmanjšanje emisij TGP za 9 % do leta 2020 glede na leto 2008 z uveljavljanjem trajnostnega prometa oz. zadržati emisije tako, da povečanje glede na leto 2005 ne bo preseglo 27 %.

Sektor promet predstavlja daleč največji vir, v letu 2018 kar 52,9 % emisij TGP po Odločbi 406/2009/ES. Delež sektorja je bil še leta 2005 samo 38-odstoten. Večina emisij je iz cestnega prometa. Promet je tudi edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005−2018 povečale, in sicer za 1.408 kt CO2 ekv oz. za 31,9 %. V ostalih sektorjih skupaj so se emisije v istem obdobju zmanjšale za 2.102 kt CO2 ekv. V letu 2018 so se emisije v prometu glede na prejšnje leto povečale za 5,0 %[1], glede na leto 2016 pa za 1,5 %. Višje emisije so posledica povečanja prometne aktivnosti, pomembno pa se je povečala tudi prodaja goriva tujim vozilom.

[1]     Leta 2018 so se emisije v prometu povečale glede na 2017 znatno več kot raba energije, kar je posledica popravka rabe energije za leto 2017 navzgor z objavo statistike za leto 2018. Raba energije leta 2017 se je po popravku povečala za 3, v letu 2018 pa za 2,1 %. V izračunu emisij popravek rabe energije za leto 2017 še ni bil upoštevan, zato so rasti tako različne.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za promet so v celoti dostopni na spletni strani ARSO

Pregled izvajanja instrumentov v prometu

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju promet so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju promet, najdete v Zvezku 2.