Rezultati Slovenije

Oskrba z energijo

Cilj je zadržati rast emisij v energetiki zunaj sheme EU-ETS do leta 2020 tako, da se glede na leto 2005 ne bodo povečale za več kot 6 %.

Emisije po Odločbi 406/2009/ES vključujejo emisije iz zgorevanja goriv v energetiki zunaj sheme ETS, večino predstavljajo emisije v sistemih daljinskega ogrevanja in ubežne emisije. Delež emisij iz neETS energetike v skupnih emisijah neETS je relativno majhen, v letu 2018 je bil 4,7-odstoten. V obdobju 2005−2018 so se emisije zmanjšale za 76 kt CO2 ekv oz. za 12,8 %. Največje zmanjšanje je bilo doseženo v letu 2014, za 20,2 %, v zadnjih letih pa se emisije povečujejo, in sicer za 6,5 % v letu 2015, za 5,4 % v letu 2016, za 5,9 % v letu 2017 in za 1,3 % v letu 2018. Kljub temu so bile emisije leta 2018 še vedno znatno, za 17,7 %, nižje od indikativnega sektorskega cilja za leto 2020.

 

Pregled izvajanja instrumentov v energetiki neETS

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju oskrbe z energijo so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju stavbe, najdete v Zvezku 5 v poglavju 2.