Rezultati Slovenije

Odpadki

Cilji je zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 glede na leto 2005 iz ravnanja z odpadki za 44 % in postopno uveljavljanje krožnega gospodarstva.

Ravnanje z odpadki je leta 2018 predstavljalo 4-odstotni delež v emisijah neETS. Emisije so znašale 442 kt CO2 ekv in vključujejo odlaganje trdnih odpadkov s 2,5-odstotnim deležem ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda z 1,5-odstotnim deležem v emisijah neETS. V celotnem obdobju, z izjemo v letih 2011 in 2015, so se emisije zmanjševale. Tudi v letu 2018 so se emisije iz tega sektorja zmanjšale za 7,4 %, a so še vedno za 6,5 % višje od cilja v letu 2020, so pa nižje od letnega cilja. V obdobju 2005−2018 so se emisije tega sektorja sicer zmanjšale za 299 kt CO2 ekv oz. za 40,4 %. V prihodnje se bodo emisije zaradi občutno nižje količine odloženih biorazgradljivih odpadkov sicer hitro zmanjševale, tako da je cilj za leto 2020 dosegljiv, a bo potrebno sektorju posvetiti ustrezno pozornost tudi zaradi doseganja drugih ciljev na tem področju v luči krožnega gospodarstva ‒ povečanja deleža reciklaže, zmanjšanja količine odpadkov itd.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalec za odpadke je v celoti dostopen na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov na področju odpadkov

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju odpadki so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju odpadki, najdete v Zvezku 5 v poglavju 3.