Rezultati Slovenije

Kmetijstvo

Cilj v kmetijstvu je obvladovanje emisij TGP na ravni do največ +5 % do leta 2020 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano.

Emisije TGP v IPCC sektorju kmetijstvo so leta 2018 predstavljale 15,6 % v skupnih emisijah TGP po Odločbi 406/2009/ES (8,4 % fermentacija v prebavilih, 3 % ravnanje z gnojem, 4 % kmetijska zemljišča, drugo 0,2 %) in so bile po deležu drugi sektor za prometom. Po letu 2005 smo sprva zabeležili dvoletno rast, sledilo je obdobje zmanjševanja emisij, zatem triletna rast, nato pa so se emisije v letu 2017 ponovno zmanjšale za 2 %. V letu 2018 so emisije ostale na ravni iz leta 2017 in so znašale 1.722 kt CO2 ekv, kar je za 0,6 % manj od izhodiščne vrednosti v letu 2005 in za 5,2 odstotnih točk manj od ciljne vrednosti za leto 2020. Gibanje emisij sektorja kmetijstvo je zaenkrat skladno z zastavljenim ciljem.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za kmetijstvo so v celoti dostopni na spletni strani ARSO

Pregled izvajanja instrumentov v kmetijstvu

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju kmetijstvo so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju kmetijstvo, najdete v Zvezku 4.