Rezultati Slovenije

Stavbe

Cilj je zmanjšanje emisij TGP v sektorju stavb za 53 % do leta 2020 glede na leto 2005, za kar bo potrebna celovita energetska prenova stavb in nadaljnja zamenjava kurilnega olja z nizkoogljičnimi viri energije. V prvi vrsti pa je to tudi ukrep za večjo gospodarsko rast.

Raba goriv v široki rabi (v gospodinjstvih, kmetijstvu in storitvenih dejavnostih) je v letu 2018 k emisijam neETS prispevala 11,9 %. Ta delež se je od leta 2005 zmanjšal za 11 odstotnih točk, od leta 2011 pa za 5,4 odstotne točke. Glede na leto 2017 so se emisije zmanjšale za 8,3 %. V obdobju 2005−2018 so se emisije v široki rabi zmanjšale najbolj med vsemi sektorji, in sicer za 51 % oz. za 1.369 kt CO2 ekv, kar je posledica investicij v izboljšanje toplotnih lastnosti stavb in drugih ukrepov učinkovite rabe energije ter tudi zamenjave kurilnega olja z nizkoogljičnimi viri energije.

V emisije na področju stavb so vključene emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih s 6,9-odstotnim deležem v skupnih emisijah TGP po Odločbi 406/2009/ES in emisije iz rabe goriv v institucionalnem in komercialnem sektorju s 2,8-odstotnim deležem v letu 2018. Skupaj so stavbe torej predstavljale 9,7 % vseh emisij neETS. Večina emisij nastaja pri rabi goriv za ogrevanje stavb, zato so emisije v posameznem letu odvisne tudi od podnebnih razmer. V letih 2015 in 2016 je v stavbah sicer prišlo do povečanja emisij za 15,6 %, v letih 2017 in 2018 pa so se emisije ponovno znatno zmanjšale (za 9,9 % oz. 10 % v primerjavi z letom prej). Da bi dosegli ambiciozno zastavljen indikativen sektorski cilj, bo potrebno zagotoviti kontinuiteto izvajanja in intenziviranje ukrepov v tem sektorju.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za stavbe so v celoti dostopni na spletni strani ARSO

Pregled izvajanja instrumentov v stavbah

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju stavbe so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju stavbe, najdete v Zvezku 3.