Rezultati Slovenije

Letno podnebno ogledalo

Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP).

Vanj so vključeni kazalci, namenjeni spremljanju učinkov izvajanja ukrepov, in pregled izvajanja teh ukrepov. Nekateri izbrani ukrepi so predstavljeni bolj podrobno, s pregledom dodatnih koristi in ovir, ugotovljenih pri izvajanju, vključno s predlogi za odpravo teh ovir. Prikazano je tudi doseganje ciljev, ki si jih je Slovenija zastavila na področju zmanjševanja emisij TGP. Pomemben del Podnebnega ogledala je povzetek za odločevalce, v katerem so strnjeni glavni zaključki spremljanja izvajanja ukrepov, po potrebi skupaj s predlogi za boljše usmerjanje ukrepov in pričakovanimi učinki teh aktivnosti. Namen Podnebnega ogledala je namreč ravno podpora pri odločanju o usmerjanju aktivnosti, ki je potrebno za nadgradnjo izvajanja obstoječih ukrepov. Z vključevanjem deležnikov v proces priprave dokumenta želimo vzpostaviti sistem, v katerem bo izvajanje ukrepov s spremljanjem smiselno zaokroženo v stalni krog izboljšav (načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj). Podnebno ogledalo se pripravlja trikrat, in sicer v letih 2018, 2019 in 2020.

NOVI ZVEZKI PODNEBNEGA OGLEDALA 2020

V okviru Podnebnega ogledala 2020 so izšli zadnji trije zvezki. Z zunanjimi partnerji smo pripravili še analize zelene javnofinančne reforme, energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja in organiziranosti za izvajanje podnebne politike. To so tudi tri kritične točke Slovenije na poti k izpolnjevanju načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050.

PODNEBNO OGLEDALO 2020

V Podnebnem ogledalu 2020 so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v letu 2019. Kljub temu, da zaenkrat kaže, da se emisije TGP v sektorju neETS leta 2020 ne bodo povečale za več kakor 4 % glede na leto 2005 in bo cilj dosežen, to še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja emisij. To bo še posebej pomembno za doseganje ciljev za leto 2030. Več si lahko preberete v:

  1. poročilu za širšo javnost z naslovom Cilji v letu 2020 so prvi mejnik na poti v podnebno nevtralno družbo,
  2. naslednjih zvezkih Podnebnega ogledala 2020: 

PODNEBNO OGLEDALO 2019

Ob izidu Podnebnega ogledala 2019 je bilo pripravljeno tudi poročilo za širšo javnost 2019 z naslovom Emisije toplogrednih plinov so se leta 2017 zmanjšale.

Podnebno ogledalo 2019 sestavlja več zvezkov:

PODNEBNO OGLEDALO 2018

Podnebno ogledalo 2018 najdete tukaj:

  • Zvezek 0: Povzetek za odločanje, kjer so izpostavljena glavna priporočila za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP iz OP TGP v prihodnjem letu; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek0
  • Zvezek 1: Povzetek strokovnih podlag, v katerem so povzete vse glavne ugotovitve glede doseganja ciljev na področju zmanjševanja emisij TGP in izvajanja ukrepov iz OP TGP, vključno s priporočili za nadaljnje delo;Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek1
  • Zvezek 2: Kazalci za spremljanje izvajanja OP TGP, ki vključuje celotno analizo kazalcev izvajanja OP TGP za leto 2016, skupaj s preglednim prikazom kazalcev in kvalitativnih ocen glede doseganja njihovih ciljev in dolgoročnega obvladovanja emisij; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek2
  • Zvezek 3: Pregled izvajanja ukrepov, kjer je po sektorjih predstavljeno izvajanje ukrepov iz OP TGP leta 2017 in njihovo predvideno izvajanje v letih 2018 in 2019, skupaj z njihovim financiranjem. Podatki o izvajanju so bili pridobljeni neposredno od pristojnih ministrstev in iz javno dostopnih virov; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek3
  • Zvezek 4: Ukrep v središču – Energetska revščina, kjer je bila narejena podrobnejša analiza ukrepov URE in izrabe OVE v gospodinjstvih za ranljive skupine prebivalstva in pripravljena priporočila za nadaljnje delo; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek4
  • Zvezek 5: Ukrep v središču – Električna mobilnost, v katerem je vključena podrobnejša analiza stanja na področju e-mobilnosti v Sloveniji in EU ter predlagani ukrepi za nadaljnji razvoj tega področja; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek5
  • Zvezek 6: Ukrep v središču – Spodbujanje sistemov daljinskega ogrevanja, ki vključuje pregled stanja na področju daljinskega ogrevanja v Sloveniji, ukrepa, ki v OP TGP sicer ni vključen, je pa zlasti pomemben za doseganje sinergij podnebne politike z ukrepi varstva zraka; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek6
  • Zvezek 7: Emisije TGP in sektor EU-ETS, kjer so za sektor, ki sicer ni vključen v OP TGP, je pa pomemben s stališča zmanjševanja emisij TGP, prvič pripravljeni kazalci ter pregled stanja in izvajanja ukrepov v tem sektorju. Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek7