Rezultati Slovenije

Industrija

Cilj je zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 glede na leto 2005 v industriji zunaj sheme EU-ETS za 42 % z ukrepi za prehod v konkurenčno nizkoogljično proizvodnjo.

Emisije po Odločbi 406/2009/ES oz. emisije zunaj sheme za trgovanje z emisijami vključujejo emisije iz zgorevanja goriv v industriji in gradbeništvu, ki so leta 2018 predstavljale 6,7 %, ter procesne emisije, ki so predstavljale 4,1 % skupnih emisij neETS, skupaj torej 10,9 %. Ta delež se je v obdobju od leta 2011, ko je bil najmanjši, povečal za 1,2 odstotne točke, od leta 2005 pa se je zmanjšal, in sicer za 2,3 odstotni točki.

V obdobju 2005−2018 so se emisije sicer znatno zmanjšale, in sicer za 347 kt CO2 ekv oz. za 22,5 %, vendar pa se v zadnjih petih letih povečujejo in se vse bolj oddaljujejo od indikativnega sektorskega cilja OP TGP. V letu 2018 so se emisije povečale za 7,5 %, kar je posledica večjih emisij iz predelovalnih dejavnosti na račun povečanja rabe energije v teh dejavnostih. Raba energije se je v veliki meri povečala zaradi izboljšanja zajema statističnih podatkov.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za industrijo neETS so v celoti dostopni na spletni strani ARSO

Pregled izvajanja instrumentov v industriji neETS

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju industrija so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju industrija, najdete v Zvezku 5 v poglavju 1.