Rezultati Slovenije

Gozdarstvo

Državni cilji v obdobju do leta 2020 po Odločbi 406/2009/ES ne vključujejo emisij in ponorov toplogrednih plinov v sektorju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF). V okviru OP TGP si je Slovenija zastavila cilj uveljavljanja ponorov pri izpolnjevanju ciljev zmanjšanja emisij TGP v okviru obveznosti Skupnosti in v okviru mednarodnih sporazumov v pripravi, ter razvoj metodologij in nadgradnjo spremljanja ponorov in emisij TGP.

V letu 2018 je sektor LULUCF kot celota predstavljal neto emisije TGP velikosti 243 kt CO2 ekv. Ponori v sektorju so drastično upadli od leta 2014 dalje, in sicer potem, ko so bili gozdovi močno prizadeti zaradi naravnih ujm. V obdobju 2014-2018 so bile letne izgube v gozdovih, ki vključujejo posek (redni in sanitarni) in mortaliteto, večje, kot je bil letni prirastek, zato so bila gozdna zemljišča vir emisij. V letih 2014, 2016 in 2018 so bile emisije v sektorju LULUCF večje kot ponori, zato je sektor deloval kot neto emitent. Vir emisij v letu 2018 so bila gozdna zemljišča s 715 kt CO2 ekv ali 294 % glede na skupno vrednost emisij, ki jim sledijo naselja s 178 kt CO2 ekv oz. 73 %, druga zemljišča s 5,2 kt CO2 ekv ali 2 % in mokrišča z 2,4 kt CO2 ekv ali 1 %. Vse ostale kategorije v sektorju so delovale kot ponor, in sicer travinje, njivske površine in pridobljeni lesni proizvodi.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za sektor raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo so v celoti dostopni na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov na področju rabe zemljišč, sprememb rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF)

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju gozdarstvo so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju gozdarstvo, najdete v Zvezku 5 v poglavju 4.